Reklamačné oddelenie

Mgr. Zlatica Balážová, BALATRADE s.r.o.


Jablonové 177, 900 54 Jablonové
IČO: 46 736 573, IČ DPH: SK2023560363


Tel.: +421 904 541 094
Fax.: +421 (34) 77 87 140
e-mail: balatrade@balatrade.skZáruka

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ kupujúci, nie je spotrebiteľ v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., záručná doba trvá 12 mesiacov.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

Hodí sa vedieť

Záručná doba plynie od prevzatia tovaru.
Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový alebo k výmene súčiastky, na ktorú je poskytnutá záruka, začína plynúť záručná doba znova od začiatku, od prevzatia nového tovaru (príp. od prevzatia tovaru s novou súčiastkou).
Na darčeky k tovaru nemožno vyššie uvedené uplatniť.

Tovar zasielajte, prosíme, späť, pokiaľ možno, v pôvodnom obale, vrátane príslušenstva (záručný list, návod na použitie...). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

Prosíme, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný:

1. Vyplnený formulár o reklamácii tovaru: Stiahnuť formulár
2. Kópia dokladu o kúpe


Tovar spolu s horeuvedenými dokladmi zasielajte iba na našu adresu.


Top